Terms and conditions

Predávajúci

Ing. Marek Urbančok
Pavla Dobšinského 1529/22
979 01 Rimavská Sobota
Slovensko
IČO: 51417227
DIČ: 1122111760
Číslo živnostenského registra: 650-19532
Kontaktný e-mail: info@velore.eu
Reklamácie: info@velore.eu
Tel. č. : 00421 917 270 007

(ďalej len prevádzkovateľ)

Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj
Dolná 46, 974 00 Banská Bystrica 1
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 048/412 49 69, 048/415 18 71, 048/415 18 73
fax č. 048/412 46 93

Kupujúci

Fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim.

Tovar

Tovar ponúkaný prostredníctvom internetového obchodu www.velore.eu.

Objednávka

Kúpna zmluva realizovaná prostredníctvom internetového obchodu vzniká zaslaním potvrdenia na e-mailovú adresu kupujúceho počas procesu objednávky v internetovom obchode.

Storno objednávky

Objednávku možno stornovať do 24 hod. od objednania, a to prostredníctvom e-mailu na adresu info@velore.eu. Pri zrušení objednávky je potrebné uviesť meno a priezvisko, e-mailovú adresu, číslo objednávky, prípadne popis objednaného tovaru. Objednávku v takom prípade považujeme za zrušenú. V prípade zrušenia objednávky neúčtujeme žiadne penále ani iné poplatky súvisiace so stornom objednávky. V prípade, že objednávateľ už zaplatil časť alebo celú kúpnu cenu, bude mu táto čiastka bez zbytočného odkladu najneskôr však do 14 dní od odstúpenia od zmluvy vrátená bezhotovostným prevodom na ním určený účet, pokiaľ sa s prevádzkovateľom nedohodne inak. V prípade, že objednaný tovar z dôvodu náhleho vypredania skladových zásob nie je možné dodať, predávajúci sa zaväzuje informovať kupujúceho a dohodnúť s ním ďalší postup pri objednávke.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku v prípade, že kupujúci uviedol v registračnom formulári a pri objednávke tovaru nepravdivé a zavádzajúce informácie.

Záručná doba a reklamácia tovaru

Záručná doba na tovar zakúpený je štandardne 24 mesiacov. Záručný servis zabezpečuje prevádzkovateľ internetového obchodu. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom. Záruka sa nevzťahuje na mechanické poškodenie alebo prirodzené opotrebovanie tovaru.

Nekompletnosť zásielky alebo poškodenie tovaru je nutné oznámiť do 24 hod. od prevzatia zásielky e-mailom na adresu info@velore.eu. Neskoršie reklamácie nekompletnosti zásielky alebo mechanického poškodenia výrobku nemusia byť uznané. Ak chcete zakúpený tovar reklamovať, vopred nás prosím kontaktujte. Reklamovaný tovar zašlite na adresu Ing. Marek Urbančok, P. Dobšinského 1529/22, 979 01 Rimavská Sobota. Reklamácia bude vybavená v čo najkratšom čase, najneskôr však do 30 dní od uplatnenia reklamácie a prijatia reklamovaného tovaru. Tovar poslaný dobierkou nebude prebratý preto odporúčame tovar zaslať balíkom ako doporučenú zásielku. O výsledku reklamácie budete informovaní bezprostredne po ukončení reklamačného konania e-mailom.

Oprava tovaru

Ponúkame opravu tovaru v dôsledku vonkajších vplyvov (pády a podobne) alebo nepatrných chýb z výroby. Krátky popis s priloženou fotografiou poškodeného alebo chybného tovaru nám pošlite e-mailom na adresu info@velore.eu. Podľa závažnosti a dôkladného zváženia bude tovar opravený. Opravu tovaru zabezpečujeme aj po uplynutí záručnej doby. Zdôrazňujeme, že opravy sa nevzťahujú na prirodzené opotrebovanie tovaru.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy a vrátenie tovaru

Zákazník je oprávnený odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku v lehote 14 dní od prevzatia tovaru. Ak zákazník odstúpi od zmluvy, ruší sa tým aj každá prípadná doplnková zmluva s ňou súvisiaca. Právo na odstúpenie od zmluvy ste povinní uplatniť písomnou formou v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči (e-mail), pričom môžete použiť nasledujúci formulár. Pri odstúpení od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby pred tým ako mu je tovar doručený alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu iba ak predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Zákazník je povinný zaslať tovar späť na adresu Ing. Marek Urbančok, P. Dobšinského 1529/22, 979 01 Rimavská Sobota. Tovar poslaný dobierkou nebude prebratý preto odporúčame tovar zaslať balíkom ako doporučenú zásielku. Zákazník nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa.

Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak ste oznámenie o odstúpení od zmluvy odoslali najneskôr v posledný deň lehoty. V prípade, ak v rámci jednej objednávky bol tovar dodaný oddelene, lehota na odstúpenie plynie okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný. Zákazník môže odstúpiť od zmluvy aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie.

Tovar nám prosím doručte kompletný, nepoškodený, podľa možnosti v originálnom obale a nepoužívaný, inak zákazník zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

Alternatívne riešenie sporov

V prípade, že nie ste spokojní s vybavením objednávky, dodaným tovarom alebo našimi službami, napíšte nám e-mail na adresu info@velore.eu. Pokiaľ sme reklamáciu nevybavili k spokojnosti zákazníka alebo ak sa domnievate, že sme mohli porušiť práva zákazníka, môžete podľa zákona 391/2015 Z.z. podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu.

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ (fyzická osoba), ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, ktorého hodnota presahuje 20,- EUR, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy uzatvorenej na diaľku.

Subjekt alternatívneho riešenia sporov podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. môže od spotrebiteľa za začatie riešenia sporu požadovať úhradu poplatku do výšky 5,- EUR s DPH. Návrh môžete podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

Kúpna cena

Základným platidlom je mena euro a ceny sú uvedené na internetovej stránke vždy vrátane DPH. Kúpna cena vygenerovaná v prípade konkrétnej objednávky po jej úhrade v lehote splatnosti je konečná a nemení sa.

Platobné podmienky

Bankový prevod

Pri bankovom prevode zaplatí kupujúci za tovar vopred, na bankový účet predávajúceho SK34 8330 0000 0024 0101 6619 vedený vo Fio banke, a.s.

Pri bankovom prevode z iných krajín zaplatí kupujúci za tovar vopred na bankový účet predávajúceho v eurách. Číslo účtu: SK34 8330 0000 0024 0101 6619 vedený vo Fio banke, a.s., BIC/SWIFT: FIOZSKBA, adresa pre medzinárodné platby: Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky, Nám. SNP 21, 811 01 Bratislava.

Ako variabilný symbol je potrebné zadať číslo objednávky. Po obdržaní platby bude tovar nachádzajúci sa na sklade možné prevziať, resp. bude vyexpedovaný a zaslaný na adresu dodania uvedenú v objednávkovom formulári najneskôr nasledujúci pracovný deň. Pri bankovom prevode je doba splatnosti 14 kalendárnych dní a začína plynúť od nasledujúceho dňa od objednania tovaru.

Platba kartou

Platba kreditnými a debetnými kartami je možná len prostredníctvom PayPal.

PayPal

Platba pomocou služby PayPal. Po vytvorení objednávky je kupujúci presmerovaný priamo na stránku PayPal, kde sa prihlási a potvrdí svoju platbu. V prípade, že kupujúci nemá zriadený účet PayPal, môže si ho vytvoriť v procese objednávky. (Viac informácií o službe PayPal)

Dodacie podmienky

Dodacia doba je uvedená pri každom produkte, zvyčajne je však 5 pracovných dní. Miesto odberu, resp. dodacia adresa tovaru je stanovená kupujúcim v procese objednávky a je možné určiť aj inú adresu ako fakturačnú. Zásielka s tovarom obsahuje faktúru, ktorá slúži aj ako dodací list. Pri bankovom prevode, dodacia lehota začína plynúť dňom pripísania úhrady na bankový účet predávajúceho.

Podmienky použitia darčekového poukazu

Darčekový poukaz je možné jednorazovo použiť na nákup tovaru v internetovom obchode www.velore.eu. Hodnota poukazu je uvedená na každom poukaze ako suma vrátane DPH. Poukaz funguje ako zľava z celkovej sumy objednaného tovaru s DPH. Hodnota objednávky musí byť väčšia alebo rovná výške poukazu. Ak je celková suma vyššia ako hodnota poukazu, zákazník doplatí iba zvyšok sumy. Darčekový poukaz je možné použiť iba v jednej objednávke a vzťahuje sa výhradne na kúpu tovaru, nevzťahuje sa na poštovné a iné poplatky. Nie je možné ho vymeniť za hotovosť. Darčekový poukaz je platný 12 mesiacov od  objednania.

Používanie materiálov z internetovej stránky

Všetky práva vyhradené. Akékoľvek použitie obsahu, resp. častí alebo celku, najmä rozmnožovanie a šírenie textov, obrázkov, fotografií či ukážok akýmkoľvek mechanickým alebo elektronickým spôsobom je bez písomného povolenia prevádzkovateľa zakázané.

Záverečné ustanovenia

Potvrdením objednávky zároveň kupujúci prehlasuje, že sa pred jej vyplnením oboznámil s uvedenými všeobecnými obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí. Tieto obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzavretej medzi prevádzkovateľom a jej zákazníkom a sú pre obe strany záväzné.